بایگانی برچسب: s

دوره آموزشی طب سوزنی گوش یا آریکولار تراپی

دوره آموزش طب سوزنی گوش ویژه پزشکان (تئوری و عملی) به منظور تشخیص بیماری و درمان بیماران با استفاده از نقاط طب سوزنی گوش با تدریس دکتر محمد اسعدی برگزار می شود.

جهت هماهنگی لازم با شماره 09128449769 تماس بگیرید.

شروع کلاس و ساعت آموزش تئوری و عملی با هماهنگی جمعی پزشکان خواهد بود. بگونه ای که به فعالیت مطب همکاران آسیبی وارد نشود.

Remote dose-dependent effects of dry needling at distant myofascial trigger spots of rabbit skeletal muscles on reduction of substance P levels of proximal muscle and spinal cords.

Remote dose-dependent effects of dry needling at distant myofascial trigger spots of rabbit skeletal muscles on reduction of substance P levels of proximal muscle and spinal cords. Read more

Effect of transcutaneous electrical acupuncture point stimulation on endometrial receptivity in women undergoing frozen-thawed embryo transfer: a single-blind prospective randomised controlled trial.

Effect of transcutaneous electrical acupuncture point stimulation on endometrial receptivity in women undergoing frozen-thawed embryo transfer: a single-blind prospective randomised controlled trial. More details